Työ on muutoksessa. Työpaikkarakenne, tavat tehdä töitä ja osaamistarpeet tulevat muuttumaan radikaalisti tulevina vuosina. Väestön ikääntyminen, maahanmuutto, digitalisaatio, mikrotyö, alustatalous, automaatio ja monet muut muutosajurit luovat tarpeen muuttaa koko yhteiskunnan rakenteita. Yleisesti ottaen toimeentulon, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaaminen vaativat uudenlaista ajattelua työstä ja toimeentulosta.

Työn muutoksen ymmärtämiseksi on hahmotettava toisaalta toimintaympäristön muutokseen vaikuttavia tekijöitä, mutta myös toimijoiden roolin muutosta ja luotava uudenlaisia tulevaisuuskuvia toivottavista tulevaisuuksista. Näissä tulevaisuuskuvissa korostuvat erityisesti kysymykset reiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta, kilpailukyvystä globalisoituneessa taloudessa ja osaamistarpeista verkostoituneessa alustataloudessa. Koska tulevaisuuden työtä on tutkittu ja tutkitaan Suomessa laajasti, oleellista on toisaalta olemassa olevan tiedon kokoaminen ja työn muutoksen selkeä esittäminen, ja toisaalta eri toimijoiden välisen keskustelun ohjaaminen kohti rakentavaa yhteisen tulevaisuuden luomista.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta:

  1. Luoda uutta avaavia ja olemassa olevaa keskustelua haastavia tavoiteltavia tulevaisuuskuvia tulevaisuuden työstä Suomessa. Tulevaisuuskuvien tarkoituksena on johdattaa keskustelua työstä ja laajemmin Suomen tulevaisuudesta uusille urille.
  2. Pohjustaa kokeiluita ja selvityksiä, jotka tukevat tulevaisuusselonteon toteuttamista jatkuvan, systeemisen ennakoinnin hengessä.

Yhdessä tavoitteet vastaavat paitsi nykyhetken välittömiin haasteisiin (mitä tulisi tehdä nyt ja mistä tulisi saada lisää tietoa), myös antavat suuntaviivoja pidemmän aikavälin toiminnalle ja toivottavien tulevaisuuksien saavuttamiselle.

Hanke koostuu viidestä työpaketista, joista neljä ensimmäistä liittyvät ennakoinnin eri vaiheisiin ja viides on vaiheet ylittävät viestintään keskittyvät työpaketti.  Alla olevassa kuvassa on esitetty hankkeen keskeiset työpaketit ennakoinnin silmukkamallia hyödyntäen.

Työpaketit

Hankkeessa on kolme keskeistä toisiansa tukevaa pilaria. Ensimmäinen on sosioteknisen muutoksen malli, jonka avulla jäsennetään olemassa oleva aineisto ja tunnistetaan keskeiset muutokset. Näin saadaan aikaan kattava, mutta samalla ymmärrettävä kuvaus keskeisistä kehityskuluista, mitä työn murrokseen liittyy.  Toinen on draamallinen lähestymistapa vuorovaikutustilanteisiin, eli forum-, tarina-, ja improvisaatioteatterin menetelmien käyttö työpajatyöskentelyssä. Tiedon synteesin lisäksi panostetaan elämyksellisyyteen sekä tiedon tuottamisessa, että sen sisäistämisessä. Kolmas on systeemisen ennakoinnin lähestymistapa, jossa pyritään aktiivisesti muokkaamaan tulevaisuuden työtä koskevia ajatusmalleja jo työn aikana, sekä hyödyntämään laajalti olemassaolevaa tietoa ja samanaikaisia prosesseja.

Hanke alkaa kesäkuussa 2016 ja loppuu helmikuussa 2017. Työn toteuttavat Mikko Dufva, Tapio Koivisto, Minna Halonen, Raija Koivisto, Mika Kari ja Jouko Myllyoja Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:stä.